Thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty có nhu cầu chọn tổ chức định giá, để tư vấn định giá đối với gói rừng keo lai trồng năm 2017, tổng diện tích khoảng 80 hecta.
Các Tổ chức Định giá có đủ năng lực tham gia ký hợp đồng định giá đối với gói rừng tràm trên, nộp hồ sơ năng lực về Công ty để tham gia.
Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 11giờ 00 phút, ngày 15 tháng 02 năm 2023. Hồ sơ nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, số 98, quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vung Tàu. Liên hệ hướng dẫn chi tiết: 0254.874175

Chi tiết cụ thể tại Thông báo sau: TB thẩm định

Kết quả lựa chọn nhà thầu: TBKQ