Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT có nhu cầu lựa chọn Tổ chức thẩm định giá vườn cây cao su trồng năm 2007 và 2008. Cá nhân, Tổ chức có năng lực và nhu cầu tham gia nộp hồ sơ về Công ty. Thông tin chi tiết tại file Thông báo kèm theo bên dưới.

Thông báo chọn tổ chức đấu giá

Tin BAFOCO