Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bà Rịa Vũng...
Thực hiện theo Kế hoạch số 372/LĐLĐ của Liên Đoàn Lao Động huyện Xuyên Mộc về...
Hiện nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT có gói đấu giá “Quyền khia...
  Thực hiện theo Kế hoạch số 72/KH-LĐLĐ ngày 28/3/2022 của LĐLĐ huyện Xuyên Mộc...