1. Báo cáo định kỳ 03 tháng về Công bố thông tin biểu 2, phụ...
1. Quyết Định Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV QĐ bổ nhiệm HĐTV 2. Xếp loại...
1. Báo cáo Tài chính năm 2019BC-TC-1-1Tải xuống 2. Các Phụ lục báo cáo công...
Chi tiết tải tập tin: DieuLeVaToChucCuaCty  
1. Báo cáo Tổng kết năm 2018 (Tải file bên dưới) Bao Cao TKet cty 2018 2. Báo cáo Tài chính báo cao tài chính 2018 3. Các thông tin công bố khác BCao...