CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  • Quản lý, bảo vệ, xây dựng và khai thác rừng trồng;
  • Trồng – chăm sóc, khai thác cây cao su chế biến, mua bán mủ cao su

Tin nóng

Sản phẩm keo lai Rừng Keo lai của Công ty Hoạt động khai thác rừng...
Thực hiện theo quy định mới của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm...
Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ những gia đình có công theo Thư ngỏ số 2474/UBND-VP ngày 07 tháng 10 năm 2014 của UBND...