Ngày 7 tháng 05 năm 2016, thực hiện theo Công văn số 17/LĐLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Liên đoàn lao động Huyện Xuyên Mộc về việc tổ...
Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ những gia đình có công theo Thư ngỏ số 2474/UBND-VP ngày 07 tháng 10 năm 2014 của UBND...
Thực hiện theo quy định mới của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm...