1. Báo cáo tổng kết 2017 (tập tin đính kèm) Bao Cao TKet cty 2018 HNNLĐ 2. Tình hình tài chính năm 2017: (tập tin đính kèm) Báo cáo tài chính 2017 3. Các...
Báo cáo tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 tải về file bên dưới BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ DN – BẢNG CÂN...
I. Báo cáo thông tin các Phục lục IV, Phục lục V,  Phục lục VIII, Phục lục X Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp 2016: (tải về tập tin bên dưới) Các phục lục thông tin...
BÁO CÁO Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016  về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016      I. Đặc điểm...
Ngày 6 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp...