Trong 9 tháng đầu năm 2016, có nhiều yếu tố khách quan đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Nên trong quá trình thực hiện...
Nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016) tạo phong trào rèn...
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR – VT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa...
Sau thời gian tạm ngưng khai thác mủ cao su, do cây cao su vào mùa thay lá, ngày 13 tháng 6 năm 2016 Công ty TNHH MTV Lâm...
Thực hiện theo nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và thông tư số 46/20014/TT-BCA của...
Ngày 7 tháng 05 năm 2016, thực hiện theo Công văn số 17/LĐLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Liên đoàn lao động Huyện Xuyên Mộc về việc tổ...
Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ những gia đình có công theo Thư ngỏ số 2474/UBND-VP ngày 07 tháng 10 năm 2014 của UBND...
Thực hiện theo quy định mới của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm...